im Matthias- Grünewald-Gymnasium, 1978

im Matthias- Grünewald-Gymnasium, 1978